આ તારીખ સુધી CNG પંપો રહશે બંધ, રિક્ષાચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.

આ તારીખ સુધી CNG પંપો રહશે બંધ, રિક્ષાચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.  गुजरात में इस तारीख तक बंद रहेंगे सीएनजी पंप:

Continue reading