તૈકતે વાવાઝોડાં બાદ હવે Yass વાવાઝોડું છે તૈયારીમાં બંગાળની ખાડી માં શરૂ થયું લો પ્રેશર.જુઓ Live

તૈકતે વાવાઝોડાં બાદ હવે Yass વાવાઝોડું છે તૈયારીમાં બંગાળની ખાડી માં શરૂ થયું લો પ્રેશર.જુઓ Live   અરબી સમુદ્ર માંથી

Read more